OGÓLNOPOLSKI INSTYTUT
NIERUCHOMOŚCI

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Kwalifikacje zawodowe to wiedza i umiejętności konieczne do wykonywania określonego rodzaju czynności niezbędnych do osiągnięcia przyjętych standardami efektów w wybranej specjalności.

Podnoszenie kwalifikacji to proces kształcenia umożliwiający wykonywanie czynności zawodowych na poziomie gwarantującym wysoką jakość, efektywność i skuteczność działań.

W kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy do grupy specjaliści, obejmującej zawody wymagające wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejętności oraz doświadczenia pod kodem 244003 zakwalifikowano zawód Zarządcy Nieruchomości (Dz. U. 2018 poz.227).

Ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Po deregulacji zawodu zarządcy nieruchomości ustawa o gospodarce nieruchomościami definiuje:

 1. Zarządcę nieruchomości jako przedsiębiorcę, który prowadzi działalność

     gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami.

2. Zarządzanie nieruchomościami polegające na podejmowaniu decyzji

     i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej

     gospodarki nieruchomością a w szczególności:

     – właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;

     – bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;

     – właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa  energetycznego.

     – bieżące administrowanie nieruchomością;

     – utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;

     – uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Umowa o zarządzanie nieruchomością.

Warunkiem zarządzania nieruchomością jest zawarcie umowy z osobą lub podmiotem, którym przysługuje prawo do nieruchomości w formie pisemnej lub elektronicznej.

Umowa o zarządzanie powinna precyzyjnie określać obowiązki i prawa stron z uwagi na interdyscyplinarny charakter zawodu zarządcy.

Najczęściej umowne zapisy dotyczą:

– aspektów prawnych;

– aspektów finansowo-ekonomicznych;

– aspektów technicznych;

– bieżącego administrowania nieruchomością;

– analiz eksploatacyjnych;

– funkcji planistycznych strategicznych i operacyjnych;

– negocjacji z kontrahentami;

– bezpieczeństwa eksploatacji nieruchomości i urządzeń z nią związanych.

Przepisy w zarządzaniu nieruchomościami.

Spektrum przepisów prawa, które w większym lub mniejszym zakresie powiązane są z obowiązkami zarządcy nieruchomości obejmuje:

– ustawę o gospodarce nieruchomościami;

– ustawę o własności lokali;

– ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych;

– ustawę ordynacja podatkowa;

– ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych;

– ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych;

– ustawę o podatku od towarów i usług;

– ustawę o podatkach i opłatach lokalnych;

– ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie   

   Kodeksu cywilnego;

– ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości;

– ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

– rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach

   o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo wydanie nieruchomości oraz  

   szczegółowych warunków jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie;

– ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;

– rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz  

   rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

– ustawę o ochronie przeciwpożarowej;

– ustawę prawo ochrony środowiska;

– ustawę prawo budowlane;

– rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać  

   budynki i ich usytuowanie;

– rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków  

   mieszkalnych;

– rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego;

– ustawę o charakterystyce energetycznej budynków;

– rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania

  i usuwania wyrobów zawierających azbest;

– ustawę o ochronie danych osobowych;

Do tego należy jeszcze dodać interpretacje odpowiednich Ministerstw, wyroki i orzeczenia Sądów, wyjaśnienia Nadzoru Budowlanego.

Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami.

Prawidłowe zarządzanie nieruchomościami opiera się na wiedzy i doświadczeniu.

Doświadczenie jest procesem nabywania kompetencji podczas realizacji działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Wiedza to zbiór informacji uzupełniany podczas działań zawodowych zarządzania i administrowania nieruchomościami poparty umiejętnościami ich wykorzystania.

Permanentna zmiana ustaw i rozporządzeń wraz z rozwojem technologicznym powodują konieczność weryfikacji wiedzy w całym okresie prowadzenia działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami tym samym wymuszają uzupełnianie wiedzy poprzez podnoszenie kwalifikacji.

Aby sprostać tak dynamicznemu rozwojowi i kalejdoskopowym zmianom gospodarczym  nieodzowne jest ciągłe uzupełnianie wiedzy i podnoszenie swoich kwalifikacji, co sugeruje powrót do obowiązkowego podnoszenia kwalifikacji przez osoby zarządzające nieruchomościami. Tym bardziej, że w okresie obowiązywania licencji zawodowych sposób podnoszenia kwalifikacji zawodowych regulowało rozporządzenie w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych również przez zarządców nieruchomości.

Podnoszenie kwalifikacji.

Podnoszenie kwalifikacji powinno być odpowiedzią na dynamiczne zmiany w gospodarce:  w segmencie prawodawstwa, materiałów budowlanych, procesów organizacji i zarządzania, technik i technologii oraz rewolucji przemysłowej opartej na informatyzacji i automatyzacji technicznej obsługi nieruchomości.

Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych zarządców nieruchomości może stać się gwarancją profesjonalizmu w świadczeniu usług zarządzania i administrowania nieruchomościami nierzadko będącymi mieniem o dużej wartości.

Na pewno też przełoży się na bezpieczeństwo użytkowania nieruchomością oraz prawidłową eksploatacje i gospodarkę ekonomiczno-finansową.

Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w powiązaniu z inteligentną technologią informacyjno-komunikacyjną będą określały kierunki rozwoju inteligentnych budynków co będzie wymagało stałego uzupełniania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji.

Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych powinno być obowiązkiem ustawowym na zasadach podobnych obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z tym samym corocznym obowiązkiem informowania przez zarządcę strony umowy, której przysługuje prawo do nieruchomości.