OGÓLNOPOLSKI INSTYTUT
NIERUCHOMOŚCI

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Ogólnopolski Instytut Nieruchomości – Fundacja informuje:

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych w ramach prowadzonej działalności jest Ogólnopolski Instytut Nieruchomości – Fundacja (OIN)

2. Dane osobowe pozyskane przez OIN przetwarzane  będą w celu: organizacji szkoleń przeprowadzanych w ramach doskonalenia zawodowego i  procesów informacyjnych w formach powszechnie praktykowanych
(sympozja, konferencje seminaria, publikacje itp.), jak również w celu realizacji zawartych umów lub roszczeń z nich wynikających, oraz w celu kontynuacji współpracy.

3. Dane przetwarzane będą do czasu ustania celu, dla którego zostały pozyskane lub sprzeciwu osoby, której dotyczą.

4. Źródłem pozyskania danych przez OIN są: CEIDG, KRS, firmowe strony internetowe, zgłoszenia na organizowane przez OIN szkolenia lub oświadczenia złożone przez osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji o działalności OIN i zaproszeń na szkolenia oraz otrzymywana korespondencja.

5. Dane osobowe będące w posiadaniu OIN mogą obejmować: nazwisko i imię, miejsce pracy, stanowisko, nr telefonu służbowego, adres maila służbowego, korespondencyjny adres pocztowy.

6. Każda osoba ma prawo żądania informacji o swoich danych osobowych, ich sprostowania,
przetwarzania, ograniczenia lub usunięcia.

7. Dane osobowe można usunąć poprzez złożenie oświadczenia wykorzystując formularz kontaktowy zakładce „KONTAKT” lub przesłać taką informację na adres mailowy: oin@onet.pl

8. Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w posiadaniu OIN przysługuje prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO,) jeśli uzna że zostały naruszone przepisy
o ochronie danych osobowych.