OGÓLNOPOLSKI INSTYTUT
NIERUCHOMOŚCI

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. Nr 162 poz. 1089 z 2010 r.) określa m. innymi sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Ponadto określa sposoby i warunki usuwania wyrobów zawierających azbest oraz nakłada obowiązek okresowych kontroli tych wyrobów.
Z przeprowadzonej okresowej kontroli musi być sporządzona ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Sporządzona ocena dla obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej przechowywana jest łącznie z ich dokumentacją.
Dla budynków oraz obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których istnieje obowiązek prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego ocenę dołącza się do książki.
Ocenie podlegają :
– sposób zastosowania azbestu
– struktura powierzchni wyrobu z azbestem
– możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
– miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych
– wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej.W zależności od uzyskanej punktowej oceny wyroby zawierające azbest kwalifikowane są
w trzech stopniach pilności.
I stopień pilności: wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub  zabezpieczenie
II stopień pilności: wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku
III stopień pilności: wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat.Pozostałe wymagania związane z azbestem wynikają z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz. 1876 z 2003r.) i dotyczą informacji
o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania oraz informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone.

Pliki do pobrania:

– Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

– Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

– Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.